Pi Node là gì? Vai trò Pi Node vs Pi mobile app?

Pi Node là một phần mềm chạy trên máy tính, giữ vai trò tạo ra và lưu trữ Pi, đồng thời làm nhiệm vụ xác nhận giao dịch trong hệ thống blockchain.